๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
   
 
 
การประกวดปลาคาร์พ
 
   เริ่มแรกเป็นการพบปะกันในกลุ่มผู้เลี้ยงปลาคาร์พเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการเลี้ยงดู, การพัฒนา
สายพันธุ์ใหม่ๆ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนวิธีการการรักษาโรคต่างๆ 
   องค์กร ZNA และ SHINKOKAI เป็นผู้จัดงานประกวดปลาคาร์พที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นงานใหญ่ที่ได้รับ
ความนิยมมากมายทั่วโลก มีผู้คนเข้าชมงานมากขึ้นทุกปีส่วนมากเป็นผู้ที่มีฐานะการเงินที่ดีมาก ๆ หลังจาก
เข้าชมงานเสร็จแล้ว ก่อนกลับบ้านก็กลายเป็นนักล่าปลาคาร์พ โดยไปหาซื้อปลาคาร์พตามฟาร์มที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ
เพราะปลาคาร์พที่ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นปลาคาร์พที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด
   ประเทศไทยเรานั้นก็มีการประกวดเช่นกันซึ่งปีหนึ่งก็หลายครั้งตามแต่สมาคมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น หรือ องค์กร
หรือหน่วยงานต่าง ๆ 
 

   
 
 
เกณฑ์ในการประกวดปลาคาร์พ 
 
  เกณฑ์การให้คะแนะตามตารางข้างบน
 

   
 
 
     สายพันธุ์ของปลาคาร์ฟที่ประกวด 
 
1. KOHAKU (โคฮากุ) 
2. TAISHO SANSHOKU (ซังเก้) 
3. SHOWA SANSHOKU (โชว่า) 
4. SHIRO UTSURI และ(ชิโร่)BEKKO (เบคโกะ) 
5. TANCHO (ตันโจ) 
6. KOROMO (โกโรโมะ) และ GOSHIKI (โงวชิกิ) 
7. ASAKI (อาซากิ) 
8. SHUSUI (ซูซุย) 
9. HIKARI MUJIMONO (ฮิการิ มูจิโมโน) 
10.- HIKARI UTSURIMONO (ฮิการิ อุจิริโมโน) 
  - HIKARI MOYOMONO (ฮิการิ โมโยโมโน) 
11. Ginrin (กินริน) 
12. KAWARIMONO (คาวาริโมโน) 

 
    ขนาดปลาคาร์ฟที่ส่งเข้าประกวด 
 
สำหรับ สี่ประเภทนี้ เราจะทำการประกวด ทุกๆ 5 เซนติเมตร 
ตั้งแต่ 15 Bu – 45 Bu หลังจาก 45 Bu จะทำการประกวด ทุกๆ 10 เซนติเมตร 
KOHAKU (โคฮากุ) 
TAISHO SANSHOKU (ซังเก้) 
SHOWA SANSHOKU (โชว่า) 
SHIRO UTSURI (ชิโร่) BEKKO (เบคโกะ) 
1) 15 Bu < 15 cm 
2) 20 Bu > 16-20 cm 
3) 25 Bu > 21-25 cm 
4) 30 Bu > 26-30 cm 
5) 35 Bu > 31-35 cm 
6) 40 Bu > 36-40 cm 
7) 45 Bu > 41-45 cm 
8) 55 Bu > 46-55 cm 
9) 65 Bu > 56-65 cm 
10) 75 Bu > 66-75 cm 
11) 85 Bu > 76-85 over 

 
สำหรับ ตั้งแต่ประเภท TANCHO(ตันโจ) จนถึง KAWARIMONO(คาวาริโมโน)
เราจะทำการประกวด ทุกๆ 10 เซนติเมตร ตั้งแต่ 18 Bu – 85 Over 
TANCHO (ตันโจ) 
KOROMO (โกโรโมะ) และ GOSHIKI (โงวชิกิ) 
ASAKI (อาซากิ) 
SHUSUI (ซูซุย) 
HIKARI MUJIMONO (ฮิการิ มูจิโมโน) 
HIKARI UTSURIMONO (ฮิการิ อุจิริโมโน)และ HIKARI MOYOMONO(ฮิการิโมโยโมโน) 
Ginrin (กินริน) 
KAWARIMONO (คาวาริโมโน) 
1) 18 Bu < 18 cm 
2) 25 Bu > 19-25 cm 
3) 35 Bu > 26-35 cm 
4) 45 Bu > 36-45 cm 
5) 55 Bu > 46-55 cm 
6) 65 Bu > 56-65 cm 
7) 75 Bu > 66-75 cm 
8) 85 Bu > 76-85 Over 

 
     คณะกรรมการตัดสิน
 
คณะกรรมการตัดสินชาวต่างประเทศทั้งหมด จาก 2 สมาคมร่วมการตัดสินในการประกวดครั้งนี้ 
คณะกรรมการ ได้รับการรับรองจาก ZNA ( Zen Nippon Airinkai) 
คณะกรรมการ ได้รับการรับรองจาก สมาคม Shinkokai All Japan 

 
     ค่าสมัคร 
 
15 – 30 BU 300.- พร้อมถุง 
31 – 45 BU 500.- พร้อมถุง 
46 - 65 BU 700.- 
66 - 85 Over 1,000.- 
ปลาขนาดตั้งแต่ 50 Bu – 85 Over ทุกตัวตัดสินในบ่อ 
ค่าเช่าบ่อ ใบละ 1,000.- 

 
    Auction (ประมูลปลา)
 
ร่วม Auction (ประมูลปลา) คุณภาพจากฟาร์มระดับแนวหน้าของญี่ปุ่น